معاونت پرورشي دبستان شهدای فرهنگی

دبستان هیات امنایی شهدای فرهنگی

آزمون درس بنويسيم كلاس هاي دوم ابتدايي دبستان

زمان پاسخگويي : 60 دقيقه                      بسمه تعالي                نوبت اول سال تحصيلي 88 -87

آزمون درس بنويسيم كلاس هاي دوم ابتدايي دبستان 

نام :.................... نام خانوادگي :.................. كلاس : ........./ 2 تاريخ برگزاري : 30 / 10 / 1387

رديف

با كلمات زير يك جمله ي زيبا و با معني بنويسيد

بارم

1

مهربان :‌.............................................................................

آسماِن آبي: ......................................................................

رفتم : ...............................................................................

ناراحت : ............................................................................

براي :‌................................................................................

1

1

1

1

1

2

كلمه هاي در هم ريخته ي زير را مرتّب كن.

خانه هاي چه زيبايي راحت و !

..............................................................................................

سراغ بايد شما به مخصوص كتاب ها و مجلّه هاي برويد خودتان.

...............................................................................................

2

3

‌به كلمه ي زير(بان) اضافه كن و جمله بساز .

باغ ( ...................... ) : ...................................................................

به كلمه ي زير(ي) اضافه كن و جمله بساز .

ابر ( ...................... ) :...................................................................

2

5

هم معني كلمه هاي زير را بنويسيد

مريض ( ................... )      قصّه ( ................... )       آهسته ( ................... )        نيرومند ( ................... )

2

6

مخالف هريك از كلمه هاي زير را بنويس .

شب ( ...... )     زن (..........)   خنده (........)  چپ  (...........)

1

8

چگونه به پدر و مادرت احترام مي گذاري؟

............................................................................

1


 

7

جمله هاي زير را كامل كن.

  •  بچّه هاي رنگين كمان حرف....................را گوش دادند.
  • به جايي كه در آن دارو مي فروشند،....................مي گويند.
  • به كسي كه غذا مي پزد،....................مي گويند.
  • من غذا.....................
  • خدا آدم راست گو را ....................
  • ....................غذا خورد
  • ما سامان را....................
  • ....................سامان را ديدند
  • لباس براي انسان مثل....................براي پرنده است
  • شير در ....................زندگي مي كند

5/2

9

كلمه هاي زير را با توجّه به صداي آخرشان در جاهاي خالي دسته بندي كن .

(  لانه  ،  راه  ،  سياه   ،  ميوه  ،  ادامه  ،  كوه  )

صداي — .......... ، ..........  ، ..............  ، ..........                   صداي هـ    .............. ، ............  ، ..............

5/1

10

پسرم در يك خط بنويس چگونه از دندان هايت مراقبت مي كني؟..

 

1

11

در يك جمله بنويس اگر چيزي را پيدا كردي چه مي كني؟

 

1

12

براي تصوير زيريك جمله ي زيبا بنويس .

 

 

1

 

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۷/۰۱ساعت 13:10  توسط   |